مۇشە ەسىمىڭىز:
مىسالى: tordos نەمەسە birlik
 
قۇپيا ءسوز:
قۇپيالىق دارەجەسى:
ءالسىزورتاكۇشتى
قۇپيا ءنومىردى قايتالاۋ:
قۇپيا ءنومىردى قايتالاي جازىڭىز
ەلحات (Email) ادرەسىڭىز:
مىسالى: 108475610@qq.com
انىقتاۋ ءنومىرى:ەگەر انىق بولماسا وسى ارانى  تىنتۋىرمەن تۇرتىڭىز!
مۇشە بولۋ كەلىسىمى:       تولىعىن كورۋ »
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号