كورىلىم: 1166 | جاۋاپ:0

服务器دان كومەك

nurhasm
ۋاقىت: 2016/12/31 21:24:40


حابار،كينو قولفون دەتالىنا بىر 服务器كەرەك بولىپ تۇر ەدى،سوعان قانداي 服务器السا بولار

0

تاقىرىپقا لەبىز جازۋ ءۇشىن سۇحباتقا كىرىڭىز. سۇحباتقا كىرۋ

مۇشە ەسىمىڭىز :
قۇپيا ءنومىرىڭىز :
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号