كورىلىم: 1976 | جاۋاپ:0

بەك دەگەن جەمىستى بىلەتىندەر بارما ەكەن؟ حانزۋشا قالاي اتالاتىنىن تابا المادىم

jebesin
ۋاقىت: 2016/12/27 0:35:42
بەك دەگەن جەمىستى بىلەتىندەر بارما ەكەن؟ حانزۋشا قالاي اتالاتىنىن تابا المادىم

0

تاقىرىپقا لەبىز جازۋ ءۇشىن سۇحباتقا كىرىڭىز. سۇحباتقا كىرۋ

مۇشە ەسىمىڭىز :
قۇپيا ءنومىرىڭىز :
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号