كورىلىم: 11433 | جاۋاپ:0

45-ەستەلىك-java داعىءارىپ-تاڭبا امالدارىن قولدانۋ جاتتىعۋلارى3

dwdar
ۋاقىت: 2016/4/25 11:52:18
3.ەكى دانا ءارىپ -تاڭبا تىزبەسىندەگى ەڭ ۇلكەن ۇقساس ءارىپ تىزبەسىن تابۋ "qwerabcdtyuiop" "xqabcdvbn" مىناداي ەكى دانا ءارىپ-تاڭبا تىزبەسى بولدى دەلىك. ەندەشە ءبىرىنشى تىزبەمەن ەكىنشى تىزبەدەن بىردەي تابىلاتىن ءبىر بولەك ءارىپتىڭ ەڭ ۇزىنىن تابۋ قاجەت بولادى. سالىستىرۋدىڭ تاسىلدەرى كوپ ءتۇرلى بولادى، بىزدىڭ تاباتىنىمىز ۇقساس بولاتىن ءارىپ-تاڭبا تىزبەسىنىڭ ەڭ ۇلكەن بولعاندىقتان ەكىنشى تىزبەنى تۇتاستاي الىپ ءبىرىنشى تىزبەدە بار جوقتىعىن انىقتاپ كورۋىمىزگە بولادى. مۇندايدا قامىتۋ امالىن پايدالانۋعا بولادى. ەگەر ەكىنشى تىزبەدەگى 9 ءارىپتى تولىق الىپ سالىستىرعاندا جوق بولىپ شىقسا، وندا ونىڭ 8 ءارىبىن الىپ ىزدەيمىز، ول بولماسا 7 ىن الىپ ىزدەيمىز. وسىلاي جالعاسادى... بۇل بارىس ۇعىنىقتى بولۋى ء ...

تولىق مازمۇنىن وقۋ ءۇشىن سۇحباتقا كىرىڭىز سۇحباتقا كىرۋ

0

تاقىرىپقا لەبىز جازۋ ءۇشىن سۇحباتقا كىرىڭىز. سۇحباتقا كىرۋ

مۇشە ەسىمىڭىز :
قۇپيا ءنومىرىڭىز :
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号