كورىلىم: 2728 | جاۋاپ:0

46-ەستەلىك-java داعىءارىپ-تاڭبا امالدارىن قولدانۋ جاتتىعۋلارى4

dwdar
ۋاقىت: 2016/12/26 12:35:50
trim امالىنىڭ يقۋاتىنا ەلىكتەپ ءبىر امال جازىڭىزدار ياعىني trim امالى ساندار تىزبەگىنىڭ ەكى جاعىنداعى بوس ورىندادى الىپ تاستايدى. ءبىز اۋەلى ءبىر ساندار تىزبەگىندىك اينىمالى شاما قۇرىپ الايىق دا وعان s دەپ ات قويايىق. ەڭ اۋەلى ونى ەكرانعا شىعارىپ كورەلىك. مازمۇنداعى بوس ورىندار انىق كورىنىپ تۇرۋى ءۇشىن ءبىز "-"+s+"-" ۇلگىسىمەن شىعارايىق. ونداعى كاد مىناداي جازىلادى. public class StringTest_4 { public static void main(String[] args) { String s = " ab c "; s = myTrim(s); System.out.println("-"+s+"-"); } } مۇنداعى ناتيجە مىناداي بولىپ كورىنەدى. - ab c - ەندى ماسەلەنى ءال ەتۋدىڭ امالىن قاراستىرايىق. ءارىپ تاڭباسىنىڭ الدى – ارتىنداعى بوس ورىنداعى سۋرەتتەگىدەي سىزىق ارقىلى بەلگىلەي تۇرايىق. سوسىن سولدان وڭعا قاراي بىردەن ارالاپ ونىڭ بوس ورىن نەمەسە بوس ورىن ەمەس ەكەندىگىنە تۇجىرىم جاسايىق. بوس ورىن بولسا وشىرەمىز. بوس ورىن ەمەس بولسا وشىرمەيمىز. ءارى ەكىنشى باسقىشقا كوشەمىز. مۇندا ەكىنشى باسقىش ...

تولىق مازمۇنىن وقۋ ءۇشىن سۇحباتقا كىرىڭىز سۇحباتقا كىرۋ

0

تاقىرىپقا لەبىز جازۋ ءۇشىن سۇحباتقا كىرىڭىز. سۇحباتقا كىرۋ

مۇشە ەسىمىڭىز :
قۇپيا ءنومىرىڭىز :
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号