كورىلىم: 2003 | جاۋاپ:0

ەستەن ەربول - HTML5 سايىتىن ۇيالى تەلەفون نۇسقاسىنا بەيىمدەۋ

esten
ۋاقىت: 2016/12/11 19:36:45
HTML5 سايىتىن ۇيالى تەلەفون نۇسقاسىنا بەيىمدەۋ HTML5 دى ەندى - ەندى ۇيرەنىپ جۇرگەن قانداستارىمنىڭ ۇيرەنۋىنە تۇرتكى بولسىن دەگەن نيەتپەن ويىمدى جەتكىزۋگە اسىقتىم ، ونداي بولسا تومەندەگى باسقىشتارعا قاراڭىز : HTML5 سايتىنىڭ قۇرلىمى HTML5 تە جازىلعان سايىتتى ۇيالى تەلەفون نۇسقاعا بەيىمدەۋگە تومەندەگى ەكى ءتۇرلى باسقىشتى ۇسىنامىن . 1. جازىلعان سايت باستى بەتىنە تومەندەگى كودتى ورنالاستىرامىز . <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 2. جوعارىدا كورسەتىلگەندەي HTML5 قۇرلىمعا class تىق اتاۋ بەلگىلەپ ، css تە وڭدەۋ الىپ بارامىز . index تە بەرىلگەن ...

تولىق مازمۇنىن وقۋ ءۇشىن سۇحباتقا كىرىڭىز سۇحباتقا كىرۋ

0 iamkz

تاقىرىپقا لەبىز جازۋ ءۇشىن سۇحباتقا كىرىڭىز. سۇحباتقا كىرۋ

مۇشە ەسىمىڭىز :
قۇپيا ءنومىرىڭىز :
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号