كورىلىم: 4690 | جاۋاپ:2

قازاق ەلى ارپىندەگى win10سەستيماسى بارما؟

ahbozat093
ۋاقىت: 2016/11/14 12:33:27

اسسالاۋماعالايكۇم ،بارلىق توراپتاستار مەنىڭ سۇرايىن دەگەنىم قازاق ەلى ارپىندەگى win10سەستيماسى بارما ؟

بولماسا اعىلشىنشا نى حانزۋ ارپىنە اينالدىرعان قۇساپ اۋستىرۋعا بولاما ؟ بىلەتىندەر بولسا جول كورسەتۋىن سۇرايمىن .

0
turkex
ۋاقىت: 2016/11/14 13:27:41

ناق ءتۇپ نۇسقاداعى win10 بولسا، ءتىل تاڭداۋ رايونىنان تىكە قازاقشانى (Қазақ) تاڭداساڭىز بولعانى. ەگەر ءتىل تاڭداۋ رايونىندا قازاقشا جوق بولسا، وندا ميكروسوفتتىڭ ورگان تورىنان قازاقشا ءتىل بۋماسىن تۇسىرسەڭىز بولادى، مىنە مىنا جەردە:

https://support.microsoft.com/zh-cn/help/14236

0 alakol
ahbozat093
ۋاقىت: 2016/11/14 19:12:34
جارايدى ، كوپ ىراحمەت .
0

تاقىرىپقا لەبىز جازۋ ءۇشىن سۇحباتقا كىرىڭىز. سۇحباتقا كىرۋ

مۇشە ەسىمىڭىز :
قۇپيا ءنومىرىڭىز :
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号