كورىلىم: 4773 | جاۋاپ:3

ورددا جازىلعان جازۋلاردىڭ ورتاسىنا

arman12
ۋاقىت: 2016/8/14 13:47:30

ورددا جازىلعان جازۋلاردىڭ ورتاسىنا قالىڭ نۇكتە پايدا بولىپ الدى

مسالى تومەندەگىدەي:


قازاقسوفت .تورابى. سىزدەرمەن. بىرگە.

وسىلاي جازۋ جازعاندا ورتاسىندا نۇكتە نى قالاي جوعالتادى؟


0
musa
ۋاقىت: 2016/8/15 14:21:36
显示-显示所有格式标记 دەگەندى كورىڭىز،ەگەردە تالدانىپ تۇرعان بولسا وندا تالداۋىن الىپ تاستاڭىزدا سوسىن 确定 دى باسىڭىز.
0
musa
ۋاقىت: 2016/8/15 14:21:53
0
arman12
ۋاقىت: 2016/8/16 22:04:59
راحىمەت ٴسىزگە تۇزەدىم!
0

تاقىرىپقا لەبىز جازۋ ءۇشىن سۇحباتقا كىرىڭىز. سۇحباتقا كىرۋ

مۇشە ەسىمىڭىز :
قۇپيا ءنومىرىڭىز :
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号