كورىلىم: 5562 | جاۋاپ:1

Microsoft Visual Studio 14.0 دان كومەك

mahabat520
ۋاقىت: 2016/1/26 14:16:39

Microsoft Visual Studio 14.0 جاڭا ۇيرەنىپ جۇرمىن .

مەن #C تان پايدالانىپ ،قاراپايىم ەسەپتەگىش جاسايىن دەسەم Frm_Main.cs تابالماي قويدىم ، توراپتان اقتارىپ كورسەم تابا المادىم ،ياكىي دايما كىرگىزەتىن جەرىن تابا المادىم ، ماعان جول كورسەتىپ جىبەرسەڭىزدەر! راحىمەت!

0
jastar0705
ۋاقىت: 2016/1/26 21:45:34

ءسوزىڭىزدى تۇسىنبەدىم.

بۇرىن كود جازعاندا قايسى قۇرالدى ىستەتۋشى ەدىڭىز؟


C# تا قاراپايىم ەسەپتەۋىش جاسايمىن دەسەڭىز تومەندەگى سۋرەتتەگىدەي ىستەپ كورىڭىز.

ەڭ اۋەلى Microsoft Visual Studio نى كومپيۋتەرىڭىزگە ورناتاسىز.

سوسىن Visual Studio نى قوزعالتىپ تومەندەگىدەي تەڭشەيسىز.سوسىن مىنا سەكىلدى ەشقانداي كود جازىلماعان تەرەزەشە پايدا بولادى، ەندى جازىپ، سىزىپ ىستەي بەرۋىڭىزگە بولادى.


كود جازۋ رامكاسىنا كىرۋ ءۇشىن:0 ahhilish|arman12

تاقىرىپقا لەبىز جازۋ ءۇشىن سۇحباتقا كىرىڭىز. سۇحباتقا كىرۋ

مۇشە ەسىمىڭىز :
قۇپيا ءنومىرىڭىز :
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号