كورىلىم: 35360 | جاۋاپ:21

الاقاي، قازاق تورابىنا ارنالعان ەڭ ولشەمدى يۋنيكود (Unicode) حات نۇسقاسى KazNet (قازنەت) تارقاتىلدى!

oylan
ۋاقىت: 2010/6/5 13:15:33
اسسالاۋماعالايكۇم، قادىرمەندى قازاق توراپ تەحنيكاسى مەن مادەنيەتى ءۇشىن جانسالا ايانباي ەڭبەكتەنىپ كەلە جاتقان تورپكەرلەر جانە توراپ اۋەسكەلەرى: شينجياڭ قازاقتارىنىڭ جەكەلىك توراپ تەحنيكاسىن نەگىز ەتىپ عالامتورلاسۋعا دەن قويىپ ات سالىسقانىنا جۇيەدەن باقانداي ون جىلىمىزدا ( اۋىل تورابى 1998-جىل ) ارتقا قالىپ قويدى. سودان بەرى ۇلت جاندى باۋىرلاستار جاڭا زامان عىلىم-تەحنيكاسى كومپيۋتەر عىلىمىنان پايدالانىپ، ءوز ۇلتىنىڭ دامۋى مەن بولاشاعىنا ءار سالادان كىسىلىك ۇلەسىن ايانباي قوسىپ كەلدى. بۇگىنگى تاڭدا ينفورماتسيا تارقالىمىنىڭ نەگىزگى قاينارى بولعان عالامتوردىڭ وتكەنى، بۇگىنى جانە ەرتەڭى ءبارى-بارىدە ينفورماتسيا الماستىرۋ، وزىڭدە باردى وزگەگە ايتا ءبىلۋ، ورتاق ۇيرەنۋ جانە دامۋ. حات-حاباردىڭ قانداي بولسىن جازۋ-سىزۋمەن بەينەلۋى بارشاعا ابدەن انىق. قۇدايعا شۇكىر ءبىزدىڭ دە ءوز جازۋىمىز بار، ول بولسا قازاقستان ەلى توتە جازۋ دەپ اتايتىن اراب الفاۆيتى نەگىزىندە قۇرىلعان 33 ءارىپ 1 ءبىر ...

تولىق مازمۇنىن وقۋ ءۇشىن سۇحباتقا كىرىڭىز سۇحباتقا كىرۋ

0 izden27
adai
ۋاقىت: 2010/6/5 14:02:13
العا ! العا ! العا قازاق جىگىتتەرى !!
0
namys4
ۋاقىت: 2010/6/5 15:13:12

ويلان باۋىرىم جارايسىڭ!

0
mauleta
ۋاقىت: 2010/6/5 18:13:35

تاماشا بولعان ەكەن ،مەن Kksoft تى ىستەتىپ ەدىم ،كەيبىر تورشولىعىشىندا 'ا'ءارپى مەن 'ل'ءارىپى قاتار كەلگەندە وتە جاقىن بولىپ كورىنەدى ەكەن.

راحىمەت ەڭبەگىڭىزگە

0
bawirlar
ۋاقىت: 2010/6/5 18:47:26

ىراحىمەت ، جاقسى حابار ەكەن .

0
ايۋ
ۋاقىت: 2010/6/6 10:04:06
قۇرمەتتى ويلان سۇقپاتتاس ۇلتىڭ ۇشىن ىستەگەن ەسەلى ەڭبەگىڭىزگە راقىمەت.
0
senim98
ۋاقىت: 2010/6/6 11:32:21
قازاق كومپيۋتەرى ءۇشىن جان اياماي قۇلشىنىپ جاتقان ەڭبەگىڭە مىڭ مىڭ راحىمەت.!جاقسىلىق اللادان قايتسىن!
0
alim
ۋاقىت: 2010/6/6 13:15:18

ويلان اعانىڭ ەڭبەگىنە مىڭدا ءبىر راحىمەت، الانىڭ نۇرى جاۋسىن ،سڭىزگە سات تىلەيىمىز! قازاق تورابى ۇشىن قوسقان ۇلەستەرڭىزگە راحىمەت ايتامىز...

0
قىيمايمىن
ۋاقىت: 2010/6/7 17:36:02
ويلان سوندا بۇل حات نۇسقاڭىز بۇرىنعى حات نۇسقاسىمىن جانە قازاق سوفىت حات نۇسقاسىمەن جازىلعان ماتەريالداردى تانىيما ؟
0
arwhez
ۋاقىت: 2010/6/7 18:33:16
كەرەمەت ويلان اعا العا
0
oylan
ۋاقىت: 2010/6/7 19:09:15

قىيمايمىن: قالدىرعان لەبىزدى مىسالداۋويلان سوندا بۇل حات نۇسقاڭىز بۇرىنعى حات نۇسقاسىمىن جانە قازاق سوفىت حات نۇسقاسىمەن جازىلعان ماتەريالداردى تانىيما ؟

تانيدى، دۇرىس كورسەتە بەرەدى. سونىمەن بىرگە ولشەمدى (يۋنيكود) جازىلعان ارقانداي ءبىر حات نۇسقاسىن قولداي بەرەدى.

0

تاقىرىپقا لەبىز جازۋ ءۇشىن سۇحباتقا كىرىڭىز. سۇحباتقا كىرۋ

مۇشە ەسىمىڭىز :
قۇپيا ءنومىرىڭىز :
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号