ايدار تۇسىندىرمەسى كومپيۋتەر پروگراممالىق تىلدەرىنە قاتىسقان بىلىمدەر

ايدار باسقارۋشىلار : ويلان

ايدارشاتاقىرىپ | جاۋاپسوڭعى جاڭالانعان تاقىرىپاسابالار

C, C++, C#, Java ءتىلى

كومپيۋتەر پروگراممالىق تىلدەرىنە قاتىسقان بىلىمدەر
195 | 75946-ەستەلىك-java داعىءارىپ-تاڭبا امالدارىن قولدانۋ جاتتىعۋلارى4تاعايىندالماعان

ASP, PHP, ASP.NET بىلىمدەرى

ەركىن قوزعالمالى توراپ جوبالاۋدىڭ تەتىكتەرى
86 | 395كومەك قاجەت ەدىoylan

CSS, HTML, JavaScript, JQuery بىلىمدەرى

توراپ جوبالاۋ، كوركەمدەۋ، جاناسىمدىلىق مازمۇندارى
48 | 216HTML5 تە دىبىس جانە كەسكىن قوسۋ كودسىoylan

ساندىق قامبا قۇرۋ جانە باسقارۋ

SQL, MySQL, Access, SQLite ساندىق قامبا قۇرۋ بىلىمدەرى
17 | 72php, sql باعدارلامالارى حاقىندا تۇسىنك بەرە كەتسەڭىزدەرoylan
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号