ايدار تۇسىندىرمەسى كەڭسە ىستەرىن اۆتوماتتى باسقارۋعا قاتىسقان دەتالدار تۋراسىنداعى بىلىمدەر

ايدار باسقارۋشىلار : تاعايىندالماعان

ايدارشاتاقىرىپ | جاۋاپسوڭعى جاڭالانعان تاقىرىپاسابالار

Word قولدانۋ بىلىمدەرى

Word دەتالىنا قاتىسقان ۇيرەنۋ، پايدالانۋ مازمۇندارى
107 | 517WORD اعىلشىن تىلىنە اۋىسىپ كەتتى. قالاي حانزۋ تىلىندەگى قالپىنا كەلتىرە الامىن؟اسۋدا

Excel قولدانۋ بىلىمدەرى

Excel دەتالىنا قاتىسقان ۇيرەنۋ، پايدالانۋ بىلىمدەرى
50 | 200Win10 عا قازاقشا UKK نەمەسە Alkatip ورناماي قويدى ...hanjiga | izden

PowerPoint قولدانۋ بىلىمدەرى

PowerPoint دەتالىن قولدانۋدى ۇيرەنۋ، پايدالانۋ بىلىمدەرى
13 | 50ساباق دەتالىنPowerPoint پايدالانىپ جاساۋulatau
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号