ايدار تۇسىندىرمەسى كەڭسە ىستەرىن اۆتوماتتى باسقارۋعا قاتىسقان دەتالدار تۋراسىنداعى بىلىمدەر

ايدار باسقارۋشىلار : تاعايىندالماعان

ايدارشاتاقىرىپ | جاۋاپسوڭعى جاڭالانعان تاقىرىپاسابالار

Word قولدانۋ بىلىمدەرى

Word دەتالىنا قاتىسقان ۇيرەنۋ، پايدالانۋ مازمۇندارى
107 | 5192016-جىلعى تەلەفونداعى ەڭ ۇلكەن جاڭالىقاسۋدا

Excel قولدانۋ بىلىمدەرى

Excel دەتالىنا قاتىسقان ۇيرەنۋ، پايدالانۋ بىلىمدەرى
49 | 199PHPتىلىمەن جازىلعان توراپ بەكەتىن قازاقشالاستىرۋدى بىلەتىن كىم بار؟hanjiga | izden

PowerPoint قولدانۋ بىلىمدەرى

PowerPoint دەتالىن قولدانۋدى ۇيرەنۋ، پايدالانۋ بىلىمدەرى
13 | 50ساباق دەتالىنPowerPoint پايدالانىپ جاساۋulatau
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号