ايدار تۇسىندىرمەسى قوعامدىق، تۇرمىستىق عىلىمدارعا قاتىسقان تاقىرىپتار

ايدار باسقارۋشىلار : تاعايىندالماعان

ايدارشاتاقىرىپ | جاۋاپسوڭعى جاڭالانعان تاقىرىپاسابالار

كوڭىل-اشار

ءان-كۇي كينو-كەسكىن ءازىل-وسپاق سۋرەت
جانە كوڭىل سەرگىتەر تاقىرىپتار
970 | 3023مەن نەكەلەندىم !xuga

پسيحولوگيا، پەداگوگيكا جانە لوگيكا

ءوزىڭ، وزگە جانە بايلانىس
تۇسىنك، تۇجىرىم جانە قورتىندى
125 | 566پسيحولوگتار ايەلدەر باقىتىنىڭ سىرىن اشتىتاعايىندالماعان

الۋان تاقىرىپتار

قوعام تۇرمىس قىزمەت دەنساۋلىق كوڭىل-كۇي
جانە اعىم جاڭالىقتارىنا قاتىسقان تاقىرىپتار
915 | 4637ءازىل اڭگىمەxuga

زاڭ جانە ساياسات

زاڭدىق ۇعىمدار، اتاۋلار، تۇسىنكتەمەلەر
53 | 101ساياسات پەن يدەولوگيا ءبىر مە؟تاعايىندالماعان

ەكونوميكا جايلى

ەكونوميكا جايلى بىلىمدەر، تۇسىنىكتەمەلەر
59 | 194قازاق ازاماتتارى قايتسە ۇلتىنا ، وزىنە پايدالى شىعار جول تابا الادى ؟kelyma

سىر ساندىق

پسيحولوگيالىق كەڭەس سۇراۋ ايدارشاسى. مۇندا كەڭەس سۇراۋشى قۇپيالىعى ساقتالادى.
41 | 265Jolawşınıñ tilegi mauleta

يسلام جانە وركەنيەت

يسلام دىنىنە قاتسىقان تاقىرىپتار مەن تۇسىنىكتەمەلەر
130 | 366مۇسىلمان جىگىت قانداي قىز الىۋى كەرەكتاعايىندالماعان

ەنەرگيا، جاراتىلىس جانە تىرشىلىك

ەنەرگيا ماسەلەسى، ۇنەم سىرى، تابيعاتتى ايالاۋ، ورتانى قورعاۋ، قاۋىپسىزدىك،
تىرشىلىك عىلىمدارى قاتىسقان تاقىرىپتار — تۋىندى، اۋدارما، حابارلار...
111 | 263شالشىق گازىنان جاپپاي پايدالانايىقkaytpas

قولفوندا جولدانعان تاقىرىپتار

قولفون ارقىلى جولدانعا تاقىرىپتار
81 | 207مىنا ۋيچات ءنومىردى قوسىپ قويىڭىزدارتاعايىندالماعان

ءتىل بىلگەنگە نە جەتسىن

شەتەل ءتىلىن ۇيرەنۋ ايدارشاسى
32 | 1873-،4-ساباق (جاڭۇعىم اعىلشىن ءتىلى ءبىرىنشى كىتاپ)ahyih | kaytpas

« ىلە كەشىنەن » ۇزبەلەر

« ىلە كەشى » گازەتىنەن ۇزىندىلەر، گازەتتەگى ماڭىزدى تۇيىندەر
14 | 9«ىلە كەشى» گازەتىنىڭ 2014 - جىلعى ساندارىنا جازىلىڭىزدارilebek
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号