ايدار تۇسىندىرمەسى
fiogf49gjkf0d
كەڭسە ىستەرىن اۆتوماتتى باسقارۋعا قاتىسقان دەتالدار تۋراسىنداعى بىلىمدەر

ايدار باسقارۋشىلار : تاعايىندالماعان

ايدارشاتاقىرىپ | جاۋاپسوڭعى جاڭالانعان تاقىرىپاسابالار

Word قولدانۋ بىلىمدەرى

fiogf49gjkf0d
Word دەتالىنا قاتىسقان ۇيرەنۋ، پايدالانۋ مازمۇندارى
107 | 5192016-جىلعى تەلەفونداعى ەڭ ۇلكەن جاڭالىقاسۋدا

Excel قولدانۋ بىلىمدەرى

fiogf49gjkf0d
Excel دەتالىنا قاتىسقان ۇيرەنۋ، پايدالانۋ بىلىمدەرى
49 | 200Win10 عا قازاقشا UKK نەمەسە Alkatip ورناماي قويدى ...hanjiga | izden

PowerPoint قولدانۋ بىلىمدەرى

fiogf49gjkf0d
PowerPoint دەتالىن قولدانۋدى ۇيرەنۋ، پايدالانۋ بىلىمدەرى
13 | 50ساباق دەتالىنPowerPoint پايدالانىپ جاساۋulatau
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号