ايدار تۇسىندىرمەسى
fiogf49gjkf0d
قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتى، ادەبي شىعارمالار

ايدار باسقارۋشىلار : تاعايىندالماعان

ايدارشاتاقىرىپ | جاۋاپسوڭعى جاڭالانعان تاقىرىپاسابالار

اباي ءسوزى جانە اباي تانۋ

fiogf49gjkf0d
ۇلى دا دانىشپان، اتامىز ابايدىڭ بىزگە قالدىرعان تەڭدەسسىز قازىناسى
73 | 111اباي وقىعان كىتاپتارتاعايىندالماعان

ءسوز ورنەگى — ولەڭ

fiogf49gjkf0d
ولەڭ ءسوزدىڭ پاتشاسى ءسوز ساراسى، قيىننان قيستىرار ەر داناسى.
579 | 1590ءبىز جورتپاعان جون بارما ؟ - جاركەن بودەش ۇلىturik

قارا ءسوزدىڭ قامباسى

fiogf49gjkf0d
جالىپلاستىرۋ كۇشنە يە بولعان قول جازبالار، ماقالالار، اۋدارمالار ...
384 | 1291جاڭبىردىڭ شۋىلىtayman

قازاق ءتىل-جازۋى

fiogf49gjkf0d
جازۋ رەفورماسى، ءتىل-جازۋىمىز تۋرالى
162 | 849بۋىنعا ءبولۋ پروگرامماسى تۋرالى ۇسىنىستارadamzat
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号